1. Działanie na rzecz umacniania niepodległości rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wychowywanie członków stowarzyszenia w duchu patriotycznym, wokół takich wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna.
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Działania proobronne, w szczególności upowszechnianie wiedzy i umiejętności pro-obronnych.
 5. Przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach obrony cywilnej, straży granicznej, policji, straży pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
 6. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 7. Organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Działalność w zakresie turystyki krajoznawczej.
 9. Działalność na rzecz kombatantów, weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. , o weteranach działań poza granicami państwa.
 10. Działalność na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
 11. Krzewienie kultury fizycznej, w szczególności sportów strzeleckich.
 12. Działalność na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej.
 13. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
 14. Działalność w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego i ochrony ludności.